< תונקתו םיקוח < חוטיב < הסינכ
1/4 הריד חוטיבל תינקת הסילופ
הריד חוטיבל תינקת הסילופ

יללכ
הרידה חוטיב : 'א קרפ
הלוכתה חוטיב : 'ב קרפ
הסילופה יקרפ לכל םייללכ םיאנת : 'ג קרפ


יללכ
- א"משתה ,חוטיב יקסע לע חוקיפה קוחל 112 - ו 39 38, םיפיעס יפל יתוכמס ףקותב
:ולא תונקת ןיקתמ ינא ,(1) 1981

תינקת הסילופ .1
םיטרופמה חסונהו םיאנתה יפל היהת הלוכתו הריד חוטיבל הזוחב הסילופה
- הריד תלוכת חוטיבב וא הריד חוטיבבו ,(תינקתה הסילופה - ןלהל) תפסותב
.תינקתה הסילופב םימיאתמה םיקרפה יפל


תובחרה .2
,םינוכיסה ,תויובחה ,יוסיכה ףקיה יבגל תובחרה ףיסוהל ןתינ תינקתה הסילופל
.םיחטובמה שוכרהו

םירחא םילזונו םימ ינוכיס .3
הבחרה ,חטבמה תמכסהבו חטובמה תשקב יפ לע תינקתה הסילופל הפסונ (א
הרידל ומרגנש קזנו ןדבא הבחרהה לולכת ,םירחא םילזונו םימ ינוכיס ןינעל
רלוס ,טפנ ,םימ לש הפילד וא תוטלמיהמ האצותכ ,ןינעה יפל ,הלוכתל וא
תוברל ,הרידה לש הקסההו היצלטסניאה ינקתמ ךותמ רחא לזונ לכ וא
אלו ,םימה תולע אל ךא תרנצו םידווד לש םהיתודג לע הילע וא תועקבתה
היצלטסניאה ינקתמלו תרנצל ,םידוודל ומרגנש הדולחו היזורוק ,תולבתה
.םמצע

הרידה רשאכ הסילופה ידי לע הסוכי אל םירחא םילזונו םימ ןוכיס חוטיב (ב
הלעמל רידס ןפואב הב וררוגתה אל לעופבש וא ,םימי 60 - מ הלעמל היונפ
.םיפוצר םימי 60 - מ
  דומעה שארל הרזח
למשח ינוכיס .4
ומרגנש קזנו ןדבא הבחרהה לולכת ,למשח ינוכיס ןינעל הבחרה הסילופל הפסונ
תשק ,רתי סמוע ,רתי חתממ האצותכ םיילמשח םינקתימלו םיילמשח םירישכמל
.ימצע םומיחו תילמשח


םיעונמ ףופיל .5
יוסיכ הבחרהה לולכת ,םיעונמ ףופיל ןינעל הבחרה תינקתה הסילופל הפסונ
,למשחה תשרמ םינזומה חתמ יאנש ילילסו םיילמשח םיעונמ ףופיל תואצוה
ןכ ;ימצע םומיחו תילמשח תשק ,רצק ,רתי סמוע ,רתי חתממ םרגנ קזנהשכ
20% לש רועישל דע הלבוהו הבכרה ,קוריפ תואצוה יוסיכ הבחרהה לולכת
.ףופילה תואצוהמ


(ד"נשתה ןוקית) המדא תדיער .א5
,התלוכתלו הרידה הנבמל המדא תדיער לש ןוכיס הסכת תינקתה הסילופה
ספוטל דרפנ חפסנ לע ותמיתחב הז יוסיכ לע רתיו חטובמה ןכ ,םא אלא
;הסילופה טרפמב םג ןייוצי רבדהו (המדא תדיער חפסנ - ןלהל)העצהה
וא הרידה קרפ יבגל וא הלוכ הסילופה יבגל יוסיכה לע רתוול יאשר חטובמ
.הסילופבש הלוכתה קרפ
תומר יפ לע חוטיבה תעצהב דרפנב גצוי המדא תדיער יקזנ יוסיכל ףירעתה
יאשר חטובמה ;חוטיבה לע חקפמה רשיאש יפכ תימצע תופתתשה לש תונוש
הלוכתה קרפלו הרידה קרפל םינוש תימצע תופתתשה יאנת שקבל
הנוש היהת םא ,תימצעה תופתתשהה הבוג ןינעל חטובמה תריחב ;הסילופבש
.הסילופה טרפמבו המדא תדיער חפסנב ןייוצת ,(ג) הנשמ תנקתבש וזמ
רומאכ תנטקומ תימצע תופתתשהב רחב אלו יוסיכה לע חטובמה רתיו אל
תמרב המדא תדיער לש ןוכיס הסילופה הסכת ,(ב)-ו (א) הנשמ (תונקתב
.חטבמל הרשואש רתויב ההובגה תימצעה תופתתשהה
  דומעה שארל הרזח
םייוניש .6
תבוטל אוה יונישה םא תינקתה הסילופה יאנתמ יאנת תונשל יאשר חטבמ
.חטובמה


חסונ יוניש .7
אלש דבלבו ,תינקתה הסילופבש םיפיעסה רדסו חוסינה תא תונשל יאשר חטבמ
.תינקתה הסילופה תוארוה לש תוהמהו ןכותה ךכ בקע ונתשי

םיגייס תטלבה .8
ותובחל גייס וא יאנת טרפל חטבמ תבוחמ עורגל ידכ הלא תונקתב רומאב ןיא
רומאכ ,תדחוימ הטלבהב םנייצל וא ול םיעגונ םהש אשונל ךומסב הפקיהל וא
.1981 - א"משתה ,חוטיבה הזוח קוחל 4 ףיעסב


הלוחת .9
לחה ותרכנש חוטיב יזוחב התלוכתו הריד חוטיבל הסילופ לע ולוחי הלא תונקת
.וירחאל וא הלא תונקת לש ןמוסרפ םויב


לוטיב .10
- ב"משתה ,(ןתלוכתו תוריד חוטיבל הזוח יאנת) חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקת
.תולטב (3) 1981
  דומעה שארל הרזח

(ד"נשת :ןוקית) תפסות
(1הנקת)

התלוכתו הרידה חוטיבל הסילופ

(חטבמה - ןלהל) _____________ ןיב הזוח איה וז הסילופ
(חטובמה - ןלהל) טרפמב בוקנ ומשש חטובמה ןיבל

תפוקתב ועראש חוטיב ירקמ לשב חוטיב ילומגת חטובמל םלשל חטבמה םיכסמ ויפל
חוטיבה תפוקת ,חוטיבה ימד .חוטיבה ימד תרומת ,חוטיבה ימוכס תולובגב ,חוטיבה
.וז הסילופהמ דרפנ יתלב קלח הווהמה טרפמב םיבוקנ חוטיבה ימוכסו
 << ךשמה    


21/10/2002 םויב ןכדוע ףדה
© Copyrights 2006. The State of Israel  ||   Contact Us   -   רשק רוצ   ||  לארשי תנידמ .2006 תורומש תויוכזה לכ ©